Právní servis

Právní služby hrají nezastupitelnou roli v jakýchkoliv operacích týkajících se nemovitostí. Při každé transakci s nemovitostmi je třeba mít na zřeteli, že se jedná o věci značné majetkové hodnoty. Z důvodu vysoké ceny a snadné obchodovatelnosti vyžadují nemovitosti maximální právní i daňovou ochranu.

Našim klientům poskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících nejen s nemovitostmi a to například:

PRODEJ, DAROVÁNÍ A SMĚNY NEMOVITOSTÍ

Pro naše klienty zaručíme kompletní právní a daňové poradenství související s prodejem, darováním a směnou nemovitostí:

  • zajistíme a zkontrolujeme veškeré potřebné listiny z katastru nemovitostí
  • vypracujeme kupní, darovací a směnné smlouvy včetně návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí
  • zprostředkujeme realizaci advokátní, notářské nebo bankovní úschovy finančních prostředků a jejich vyplacení
  • pomůžeme s veškerou související agendou, např. vypracování geometrického plánu, zpracování daňového přiznání pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, vypracování znaleckého ocenění, apod.

SMLOUVY O PŘEVODECH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Pro vlastníky nemovitostí (bytové družstvo, fyzická či právnická osoba), obstaráme kompletní právní i daňové poradenství související s převody bytů do osobního vlastnictví.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA budovy, smlouvy o převodech jednotek

Pro vlastníka budovy (bytové družstvo, SVJ, fyzická či právnická osoba), navrhneme a zajistíme zpracování prohlášení vlastníka budovy, v němž vymezíme dle požadavků bytové a nebytové jednotky i společné prostory. V případě změny prohlášení vlastníka budovy ať už výstavbou, přístavbou či nástavbou, jsme schopni přepracovat již existující prohlášení vlastníka budovy.

Smlouvy o výstavbě, přístavbě a nástavbě

Pro vlastníka budovy či stavebníka navrhneme smlouvu o výstavbě tak, aby smlouva pokrývala veškerá rizika související s výstavbou a vznikem nových jednotek v domě.

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Letáčka, se kterou úzce spolupracujeme, poskytuje komplexní právní služby v poměrně širokém rozsahu platného tuzemského práva, jak fyzickým tak právnickým osobám:

Bytové právo - bytové spoluvlastnictví, nájem a podnájem bytů, nebytové prostory

Právo nemovitostí - vlastnictví, držba a vydržení, spoluvlastnictví, věcná břemena a služebnosti, zástavní právo, katastr nemovitostí, smlouvy, zástavy, oceňování a úprava práv při výstavbě nemovitostí

Občanské právo – ochrana osobnosti, závazková a majetková práva, zastupování

Rodinné právo – manželství a rozvod manželství, předmanželská smlouva, vyživovací povinnosti, změna rozsahu SJM (společného jmění manželů), péče o děti, otcovství a osvojení

Dědické právo - úkony pro případ smrti, vydědění, pozůstalost a dědictví, spory o dědictví, zákonné dědictví a dluhy zůstavitele, které postihly dědice.

Zastupování – před soudy a jinými orgány

Korporátní právo – založení a změny ve společnosti, přeměny společností, likvidace společností, smlouvy s obchodními partnery, zastupování v soudních a správních řízeních

Trestní právo – trestní právo hmotné, procesní, mladistvých, náhrada škody, trestní obžaloby, zastupování při řízeních a alternativní ukončení trestných řízení

Evropské právo a strukturální fondy – aplikace evropského práva a jeho transpozice s českým právem, evropské normy a dotace z fondů EU

Správní právo – jednání mezi orgány veřejné správy a externími osobami, řešení organizace veřejné správy, zastupování účastníků, daně, žaloby a sepisování podání (vyjádření, stížností aj.)

Veřejné zakázky – poradenství v oblasti zakázek, analýza podmínek řízení, příprava nabídek, právně ošetřená dokumentace, vytvoření vhodné koncepce řešení, due diligence a trestní obhajoba v případě postihu

Pracovní právo – služby jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům, zařizování smluv a jiných pracovně právních dokumentů, výpovědi, hromadné propouštění, nemocenská, náhrada škody za pracovní úraz, diskriminace v práci a vyjednávání s odborovými organizacemi

Řidičské průkazy – odvolání pro přezkoumání řízení, pokuty, přestupky, dopravní nehody, odebrání řidičského průkazu nebo odtah vozidel


KONTAKTNÍ INFORMACE

Ing. Helena Letáčková
GSM: +420 777 942 422
E-mail: letackova@letshome.cz