Informace o zpracování osobních údajů klientů

1. LET´s invest s.r.o. (dále jen "správce" deklaruje, že je správcem osobních údajů klientů ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "nařízení").

2. Právní základ zpracování 

   2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta pouze pro účely, pro něž má příslušný právní základ pro zpracování.

   2.2. Vzhledem k činnosti, které správce provozuje, a účelům pro které správce osobní údaje klientů zpracovává, správce zpracovává osobní údaje na těchto právních základech:

           - je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s klientem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost  klienta;

          - je-li to nezybtné pro splnění právní povinnosti správce;

          - pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce;

          - ma základě souhlasu klienta.

3. Účely zpracování

   3.1. Správce zpracovává osobní údaje klienta zejména za účelem plnění realitních služeb dle uzavřené smlouvy, případně realitních služeb před uzavřením smlouvy s klientem, včetně identifikace klienta a přípravy smluvní dokumentace.

   3.2. Správce dále zpracovává osobní údaje klienta za účelem vedení účetní a daňové agendy, plnění zákonných povinností správce dle příslušných daňových a účetních předpisů.

   3.3. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta za účelem určení, výkonu či obhajoby svých právních nároků včetně vymáhání pohledávek za klientem.

4. Příjemci osobních údajů

   4.1. Správce poskytuje osobní údaje těmto subjektům:

           - externí advokátní kancelář zajišťující sepis zprostředkované smluvní dokumentace, úschovu, apod.;

          - externí účetní a daňový poradce;

          - spolupracující realitní makléři;

          - IT společnost zajišťující údržbu systému správce;

          - třetím osobám, s nimiž klient uzavíra zprostředkovatelskou smlouvu.

   4.2. Správce nepředává osobní údaje klienta do třetí země ani mezinárodní organizace.

 4.3. Jiným, než výše uvedeným subjektům, je správce oprávněn poskytnout osobní údaje klienta pouze na základě výslovného souhlasu s uvedením účelu, není-li  správce oprávněn poskytnout tyto údaje na základě jiného právního základu.

5. Kategorie a zdroje osobních údajů

   5.1. Správce zpracovává identifikační a adresní údaje klienta, kontaktní údaje klienta, informace vztahující se k předmětu a plnění smlouvy (vlatnictví nemovitosti, příp. nájemní vztah, číslo bankovního účtu, apod.) 

   5.2. Zdrojem osobních údajů je sám klient či veřejně přístupné rejstříky (zejm. katastr nemovitostí).

6. Práva klienta

   6.1. Právo na přístup k osobním údajům: Klient má právo získat od správce potvrzení o tom, zda zpracovává osobní údaje klienta, a pokud ano, má právo na přístup k těmto osobním údajům a informacím o tom, jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány (za jakým účelem, v jakém rozsahu, jakým subjektům jsou zpřístupňovány, plánované doba jejich uložení, dostupné informace o zdroji osobních údajů, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně profilování). Dále musí být upozorněn na právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů klienta nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Dále musí být poučen o právu podat stížnost u dozorového úřadu.

   6.2. Právo na opravu osobních údajů: Klient má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil osobní údaje, které se klienta týkají, a aby na základě prohlášení klienta doplnil údaje neúplné.

   6.3. Právo na výmaz osobních údajů: Klient má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se klienta týkaji, pokud: 

          - již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

          - klient odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (pokud byly osobní údaje poskytnuty na základě souhlasu);

          - klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

          - osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

          - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

          nebo

          - osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

          Výjimky stanoví čl. 17 odst. 3 nařízení.

   6. 4. Právo na omezení: Klient má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, nejsou-li dořešeny sporné otázky, pokud:

            - klient popírá přesnost osobních údajů;

            - zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

            - správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

            - klient vznesl námitku proti zpracování (podle čl. 21 odst. 1 nařízení), a není ještě ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.

   6.5. Právo na přenositelnost údajů: Klient má právo získat osobní údaje, které poskytl správci na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby správce tyto údaje předal jinému správci.

   6.6. Právo vznést námitku: Klient má právo vznést u správce námitku proti zpracování osobních údajů na základě deklarovaného opravněného zájmu správce. Správce po podání námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy klienta. Pokud se údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, nebudou se již jeho osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

   6.7. Klient může práva uvedená v tomto článku uplatnit přímo u správce. V případě, že se klient domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno nařízení, má právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

   7.1. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že klient osobní údaje neposkytne pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než souhlas klienta, nebude možné, aby správce poskytl klientovi relevantní služby, zejm. aby s ním uzavřel smluvy, protože poskytnutí osobních údajů je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy se správcem.

   7.2. Osobní údaje pro účely zpracování, které mají právní základ v udělení souhlasu klienta, jsou poskytovány klientem dobrovolně a svobodně. Správce nemůže podmínit poskytnutí služby či plnění smlouvy souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné.

8. Doba zpracování osobních údajů

   8.1. Osobní údaje vztahující se k uzavření smlouvy a plnění smlouvy správce zpracovává po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu nezbytně nutnou pro případ, že by správce musel předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt. V nezbytném rozsahu jsou údaje zpracovávány dále po dobu nezbytnou pro plně povinností účetní a daňové evidence.

   8.2. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány po dobu, na kterou klient souhlas udělil.

   8.3. V souladu se zásadou minimalizace osobních údajů správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je pouze po nezbytnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou údaje vymazány.

9. Kontaktní údaje správce:

adresa: Šafaříkova 785/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

tel. kontakt: +420 777 942 422, e-mail: info@letshome.cz